Algemene voorwaarden

1. Gegevens Roses by Rose
Roses by Rose
Vestigingsadres:
Naaldwijkseweg 88
2291PA Wateringen
Telefoonnummer: 085 – 833 00 12 (Bereikbaarheid: Telefonisch van maandag t/m zaterdag vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur)
E-mailadres: info@rosesbyrose.nl
KvK-nummer: 65374479
BTW-nummer: NL856086344B01

2. Op alle aanbiedingen zijn de navolgende algemene voorwaarden van Roses by Rose van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op onze website van www.rosesbyrose.nl.

3. Persoonsgegevens gebruikt Roses by Rose hoofdzakelijk voor een correcte afwikkeling van orders en het doen van persoonlijke aanbiedingen na uw goedkeuring om op de hoogte gehouden te worden van informatie door Roses by Rose.

4. Roses by Rose werkt voor het bezorgen van producten en/of diensten samen met externe distributeurs. De leveringsvoorwaarden zijn dan ook in aansluiting op die van deze partijen. Voor het afleveren van producten, mits de opdracht op maandag tot en met vrijdag vóór 14:00 uur bij Roses by Rose is opgegeven, geldt 1e bezorgpoging respectievelijk dinsdag tot en met zaterdag. U dient rekening te houden met 1 of meer werkdag(en) levertijd voor de special delivery bestellingen (dit staat aangegeven bij deze artikelen).

5. Roses by Rose streeft er naar uw bestellinggegevens (gedeeltelijk) geautomatiseerd te verwerken en neemt in principe deze gegevens ongewijzigd over. Roses by Rose kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in bezorg gegevens en of tekstkaarten zoals opgegeven door de klant. Mocht u Roses by Rose verzoeken tot handmatige aanpassing van een bestelling dan neemt Roses by Rose geen verantwoordelijkheid voor deze aanpassingen. Dergelijke verzoeken tot aanpassing kunnen als uitgevoerd worden beschouwd nadat Roses by Rose u hiervan op de hoogte heeft gesteld.

6. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten zoals aangegeven in de webshop. Prijswijzigingen, correcties en typefouten voorbehouden.

7. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat u voor de order en betaling akkoord heeft gegeven en/of wanneer Roses by Rose een (elektronisch) akkoord heeft ontvangen van de desbetreffende betalingsverwerker. Roses by Rose behoudt zich het recht voor een bestelling (tijdelijk) niet uit te voeren totdat betaling heeft plaatsgevonden.

8. U bent tot betaling gehouden nadat u een bestelling heeft gedaan bij Roses by Rose. Betaling dient per ommegaande plaats te vinden

9. Roses by Rose streeft ernaar de bestelling te bezorgen conform artikel 4. Overschrijding van deze bezorgtermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Voor het hoofdproduct, bloemen en planten is retourneren niet mogelijk omdat deze aan bederf onderhevig zijn. U gaat er expliciet mee akkoord dat er geen annulering en/ of restitutie mogelijk is. Aanpassingen in bezorgdata en/ of een tegoedcode t.w.v. bestelling zijn na wederzijds akkoord wel mogelijk.

10. Geen orderverwerking op zaterdag, zon- en/of feestdagen; uw bestellingen worden pas de eerstvolgende werkdag verwerkt. Houdt hiermee rekening. Indien u toch bestellingen doorgeeft op een zaterdag, zon- en/of feestdag, dan verwerkt Roses by Rose deze bestelling op de eerstvolgende werkdag.

11. Bezorgingen in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, hotels, restaurants, campings, kantoren etc. zijn geheel voor eigen rekening en risico, daar betreffende organisaties eigen interne procedures hebben voor wat betreft aanname bestellingen.

12. Mocht er tijdens transport breuk of vermissing optreden, dan draagt Roses by Rose er zorg voor dat een nieuw product u zo spoedig mogelijk wordt geleverd, mits u dit bij ontvangst van het product heeft gemeld, het gebrek heeft gespecificeerd en op de pakbon heeft aangetekend. Doet u dit niet, dan maakt u in geen enkel geval aanspraak op een vervangend product en/of schadevergoeding van enige aard.

13. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal Roses by Rose u dit zo spoedig mogelijk mededelen per telefoon of email, zonder tot betaling van schadevergoeding van enige aard gehouden te zijn. In geval van overmacht kan Roses by Rose de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan, dit in overleg met u. In het geval van het opzeggen van de overeenkomst door overmacht betaalt Roses by Rose u het betaalde bedrag terug. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde en soortgelijke omstandigheden: a) belemmerende maatregelen van overheidswege; b) geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat; c) rellen en andere ongeregeldheden die tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen; d) geheel of gedeeltelijk stagnatie in het productieapparaat van, of werkstakingen of uitsluitingen in, het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten van worden betrokken.

14. Omdat bloemen een versproduct zijn, kan Roses by Rose geen afkoelingsperiode bieden waarin u zonder opgaaf van redenen de overeenkomst kunt ontbinden na ontvangst van het betreffende (vers-) product. De flowerboxen en inhoud kunnen enigszins afwijken van de foto’s omdat de dozen handgemaakt zijn en er over het jaar genomen andere bloemen in verwerkt worden. Voor de flowerboxen is retourneren niet mogelijk omdat deze aan bederf onderhevig zijn. Klachtafhandeling met betrekking tot het geleverde product vindt enkel en alleen plaats als er op de dag van ontvangst uw verhaal inclusief minimaal 4 van weerszijden gemaakte foto’s en toelichting per mail worden verstuurd naar ons. Alle situaties buiten hiervoor genoemd kunnen niet in behandeling worden genomen.

15. Roses by Rose kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar site(s) wordt gegeven. De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven. Roses by Rose kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor volledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. Roses by Rose kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van producten die op deze site worden beschreven en/of aangeboden.

16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn zullen in eerste instantie exclusief worden voorgelegd aan de competente rechter te Leiden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt of is overeengekomen.